Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Desireshop. Vestigings & bezoekadres: Koningsweg 17-B 1811LK Alkmaar Telefoonnummer: 072 7850245 Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:30 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur E-mailadres: info@desireshop.nl KvK-nummer: 57036470 Btw-identificatienummer: NL852412216B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a de prijs inclusief belastingen;
b de eventuele kosten van aflevering;
c de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
g de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
i de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
l de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
1 Wat mag niet retour
a Artikelen die vallen onder de hygiëne producten waarvan de verpakking is geopend, beschadigd of het Hygiëne zegel is verbroken, zoals vibrators, lingerie, slipjes, bodystockings, lingeriebody, kousen, panty’s, one size jurkjes of badkleding.
b Kleding en lingerie mits dit duidelijk bij het artikel staat vermeld.
c Producten waarvan de verzegeling van een verpakking is verbroken.
d Producten waarvan de originele verpakking beschadigd is.
2 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk bij het product vermeld.
3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b Die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals lingerie en kleding.
c Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d Die snel kunnen bederven of verouderen;
e Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f Voor losse kranten en tijdschriften;
g Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – Retour voorwaarden
a Retourzendingen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst aangemeld te worden bij de desireshop.nl
b Wanneer het een kapot of een verkeerd geleverd product betreft hoeft de klant geen verzendkosten te betalen.
c Wanneer de klant een ongebruikt product wilt ruilen, betaalt de klant zelf de verzendkosten voor gewenste product en het retour sturen van het te vervangen product.
d Bij verkeerd gebruik van een product zoals beschreven is in de meegeleverde specificatie van het product dan wel gebruiksaanwijzing kunnen producten niet retour worden genomen.
e Wanneer blijkt dat een verpakking toch is geopend, beschadigd is of wanneer de verzegeling is verbroken wordt de retourzending niet geaccepteerd en wordt het product niet terug gestuurd naar de klant, tenzij de klant de verzendkosten hiervoor betaalt.
f Wanneer er geconstateerd wordt dat een product door toedoen van de klant kapot is gegaan, dan wordt het product niet vervangen en wordt het product niet terug gestuurd naar de klant, tenzij de klant de verzendkosten hiervoor betaalt;
g De retourzending dient door de klant zorgvuldig verpakt te zijn inclusief de onbeschadigde en ongeopende verpakking van het product
h Klant dient de pakbon of orderbevestiging uit te printen en toe te voegen aan de retourzending.
i Na goedkeuring zal het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen terug worden gestort.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
c De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Couponcode korting
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten vermindert met de waarde van de coupon actie.
2. De waarde van de couponkorting is slechts geldig indien er 2 producten worden besteld
3. De korting zal vermindert worden van het product met de minste waarde.
4. Er zal slechts op 1 product korting worden gegeven, ongeacht of men meerdere producten besteld.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 17 – Branchegarantie
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001 6710 CB Ede.
Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Thuiswinkel Koopovereenkomst Nadat u een bestelling telefonisch, schriftelijk, per fax of via internet aan ons hebt doorgegeven, is de koopovereenkomst een feit. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen niet uit te voeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden. Bij uw bestelling via internet behouden wij ons het recht voor bij iedere bestelling bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.
Indien uit de creditscore bij een telefonische bestelling een vooruitbetaling noodzakelijk blijkt te zijn, dan is het mogelijk dat de Desireshop u voor het plaatsen van uw bestelling verwijst naar onze internetsite www.desireshop.nl zodat u uw betaling via Ideal, Paypal of Credit Card kan voldoen.
Levering Uw pakket wordt aangeboden door PostNL op het door u opgegeven adres. Priority service Als u kiest voor priority service, dan wordt uw bestelling bij voorrang behandeld en aangeboden voor verzending. Als de artikelen niet voorradig zijn, worden deze kosten u uiteraard niet aangerekend. De kosten voor priority service bedragen € 0,99 per bestelling. Geef bij uw bestelling aan of u al dan niet kiest voor priority service. Bijdrage verzendkosten Om uw pakje naar uw adres te versturen, bieden wij u dit op uw naam en voor uw rekening voor verzending aan. Voor € 6.95 (verpakkings-, handlings- en portokosten) wordt dit pakje veilig bij u sta thuis bezorgd. Voor een online bestelling wordt € 6,95 aan verzendkosten gerekend. Deze kosten staan vermeld op uw factuur. Voor de levering op een specifieke datum is dit gratis. Bij een bestelling die enkel een Verleidingsbon bevat worden verzendkosten van slechts € 1,99 per bestelling in rekening gebracht. Betaalwijze Het door u verschuldigde bedrag kan op de volgende manieren worden voldaan: U betaalt achteraf via ons unieke Automatisch Betaalplan (A.B.P.). Betaalgemak zoals het voor u het beste uitkomt. Betaalt u met het Automatische Betaalplan dan rekenen wij geen kosten voor het betalingsverkeer. Die neemt desireshop voor zijn rekening. In geval dat de automatische incasso gestorneerd wordt brengen wij u echter wel € 0,50 bankkosten in rekening. Per acceptgiro: De termijn dient voldaan te worden binnen 10 dagen met de acceptgiro die bijgesloten wordt in uw pakje. Kiest u voor betaling per acceptgiro dan geeft u desireshop impliciet toestemming bij betalingsachterstand het openstaande saldo automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Bij deze keuze van betaling met acceptgiro dient u er rekening mee te houden, dat wij de door de bank in rekening gebrachte kosten voor het betalingsverkeer aan u doorberekenen. Momenteel bedragen deze kosten € 1,99. Via creditcard: Betalen met creditcard is een eenvoudige en veilige manier om aankopen te doen. Je kunt alle kaarten met VISA- of MasterCardsymbool gebruiken. Bij betaling met VISA/MasterCard behoudt desireshop zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn. Via Ideal: Betaal uw bestelling in uw vertrouwde internetbankier omgeving, veilig en makkelijk Via Paypal: Bij een online bestelling kunt u en desireshop  met PayPal online geld overmaken en ontvangen. PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. PayPal maakt uw financiële informatie
niet bekend aan Desireshop. Betalen of geld overmaken via PayPal is gratis. In termijnen betalen via Cashper: Met Cashper kunt u in zelfgekozen termijnen betalen na ontvangst van het door u bestelde product. Voor deze betaalwijze moet uw orderbedrag onder de € 250.- liggen. Als u met Cashper betaalt is het goed om te weten dat u het orderbedrag altijd moet betalen aan het externe bedrijf Cashper. Dit staat los van het feit of u artikelen gaat retourneren of omruilen. Dit kan natuurlijk altijd zoals beschreven in onze retourprocedure.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.Cashper.nl hier vind u de volledige algemene voorwaarden en kredietprospectus van Cashper.
In gebreke blijven Natuurlijk hopen wij dat het nooit zal voorkomen, maar mocht u achter gaan lopen met betalen dan hebben wij het recht om u, na aangemaand te zijn, kosten in rekening te brengen conform WIK 14 dagen na die ingebrekestelling. Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500,-
15 %
€ 40,00
€ 375,00
Over de volgende € 2.500,- (tot € 5.000,-)
10 %
€ 625,00
Over de volgende € 5.000,- (tot €10.000,-)
5 %
€ 875,00
Over de volgende €190.000,- (tot € 200.000,-)
1 %
€ 2775,00
Boven de € 200.000,-
0,5 %
€ 6.775,00
Tevens bent u een rentevergoeding van 1,95% per maand verschuldigd over het volledige openstaande saldo. Als desireshop de vordering wegens niet-betaling over moet dragen aan een incassobureau, wordt het orderbedrag (opgehoogd met de rentevergoeding) bij overdracht door het incassobureau verhoogd conform bovenstaande tabel met een minimum van € 40,00. Tevens wordt dan het totale openstaande bedrag in rechte opeisbaar. Het totale openstaande bedrag wordt eveneens direct opeisbaar, als u als koper bewust onjuiste informatie hebt gegeven om een bestelling geleverd te krijgen, terwijl u deze beslist niet zou hebben gekregen als u aan ons de juiste informatie had verstrekt.
Bij betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor van automatische incasso van de restvordering.
* Genoemde bedragen en percentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Retourneren U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen zoals omschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel. Uiteraard mag u deze artikelen eerst beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. Conform artikel 8 lid 2 gelden als uitzondering op dit retourrecht: slips, kousen en sexy speeltjes die om begrijpelijke hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking is verbroken. De Verleiding bon is ook uitgesloten van het herroepingsrecht conform artikel 8 lid 2b van de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel daar deze persoonlijk zijn van aard. Producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken kunnen ook niet
geretourneerd worden. Mocht een artikel technisch defect zijn, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice. Dit nummer vindt u op uw factuur. Het retourartikel verpakt u goed met een duidelijke opgave van reden van retourzending.
Bewaar zorgvuldig uw retourbewijs dat u bij het ophalen van uw pakket ontvangt. Bij eventuele vermissing dient deze controlestrookje als bewijsstuk.
Indien u reeds betaald heeft, zal Desireshop het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. Wilt u het artikel ruilen voor een andere kleur of maat, dan zijn de verzendkosten voor uw rekening. Plaatst u een nieuwe bestelling dan brengen wij de normale bijdrage van de verzendkosten in rekening. Gratis retourneren via PostNL is niet mogelijk. Bij ongefrankeerde retourneren via PostNL zullen wij de kosten van € 8.60 die wij daarvoor betalen aan u doorberekenen. Desireshop behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan. De verleiding bon is een product tot stand gekomen in samenwerking met www.verleidingsbon.nl
De Verleiding bon kunt u gebruiken als betaalmiddel bij alle aangesloten bedrijven van www. Verleidingsbon.nl. De Verkoop- en Inleverpunten van de Verleiding bon kunt u vinden op www.verleidingsbon.nl De Verleiding bon is een voucher met een unieke code die een bepaalde waarde vertegenwoordigd. U dient de Verleiding bon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Het tegoed op de Verleiding bon is één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en vervalt automatisch 1 jaar later. Het tegoed van de Verleiding bon moet in één keer worden besteed. De Verleiding bon (of de restwaarde) kan niet ingewisseld worden voor contanten. Het op welke wijze dan ook reproduceren van de Verleiding bon is verboden.
Leeftijd Wil je bestellen bij Desireshop dan moet je minimaal 18 jaar zijn.
Persoonsgegevens De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Desireshop. De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailing meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen.
Voor een meer uitgebreidere informatie zie ons privacy beleid Algemeen Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Desireshop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen conform de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel. Desireshop behoudt zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot – of een wijziging aanbrengen in – de berekening van de kosten van het betalingsverkeer, deze door te belasten.